Richard Turner, SolarAid
SolarAid’s Chief Fundraiser Advisor

Richard Turner is SolarAid’s Chief Fundraiser Advisor